skip to Main Content

SECUNDÀRIA

A la Secundària, ajudem els alumnes a mantenir els hàbits acadèmics i de convivència adquirits a la Primària però que, en coincidir amb l’adolescència, sovint cal insistir en la cultura de l’esforç, la constància i l’interès per l’estudi.

És una etapa important perquè els alumnes, un cop acabada l’ESO, hauran de triar quin tipus d’estudis volen fer de cara a convertir-se, en el futur, en professionals d’èxit. Per tant, l’orientació acadèmica i professional és un dels punts forts de tot l’equip de Secundària.

En aquest sentit, realitzem proves d’orientació professional que els ajuden a conèixer, des d’un punt de vista objectiu, quins camins de futur els podrien portar a una vida professional més satisfactòria, que els agradi, els permeti realitzar-se i ser feliços.

A l’escola estem en contínua col·laboració amb centres especialitzats en Batxillerat per assegurar-nos que la preparació acadèmica dels nostres alumnes és l’adequada per assolir un Batxillerat de qualitat. Per afavorir també aquesta transició, a 4t d’ESO les matèries ja inclouen continguts de Batxillerat.

Tot això forma part d’un important Pla d’acció tutorial que desenvolupem a l’ESO, combinant els eixos individual, grupal i el familiar i que inclou, per exemple, xerrades de formació destinades a pares i alumnes, que són molt ben valorades per tots els participants.

En l’ESO l’alumne comença a concebre l’equip de professors com a professionals que els acompanyen i guien cap al futur, des de diferents disciplines. A més, el fet que cada professor sigui especialista de la matèria que imparteix, augmenta aquest vincle i la curiositat de l’alumne pels seus continguts i aplicacions pràctiques. Les classes d’ampliació i aprofundiment com les de Robòtica en són un bon exemple…

Continuant la línia marcada a l’etapa anterior, l’anglès se segueix treballant en grups reduïts, que permeten un aprenentatge molt més vivencial, oral i pràctic. A més, impartim el francès com a segona llengua estrangera.

La realització dels crèdits de síntesi (de 1r a 3r d’ESO) i el projecte de recerca (a 4t) són grans oportunitats que aprofitem per posar en  pràctica, d’una forma interdisciplinària, els diferents continguts apresos durant la Secundària.

El foment dels hàbits saludables és fonamental en aquesta etapa. L’esport, una bona alimentació, la informació sobre les conseqüències d’activitats nocives per la seva salut o sobre com fer un ús responsable d’Internet… els ajuda a créixer d’una forma més sana i amb integralitat.

El laboratori de l’escola, les aules de Tecnologia i d’Informàtica i la Biblioteca de l’ESO són espais on els alumnes s’aproximen a les matèries des de la seva vessant més pràctica i en diferents àmbits del coneixement i la Cultura, que els seran molt enriquidors.

En aquest sentit, aquests aprenentatges es complementen amb diferents sortides d’estudi durant el curs i d’altres, com l’esquiada i els intercanvis a l’estranger, que tenen com a valor afegit la convivència amb els companys i ampliar la seva visió del món.

Back To Top